Instructies voor het verwerken van stortklaar beton

Bouwplaats voorbereiding

 • Het is van belang dat u voor een goede bereikbaarheid van de werf zorgt zodat de betonmixer  zonder problemen ter plaatse raakt (de  vrachtwagen heeft een gewicht van +/-30 ton ! )
 • Is er een verharde weg naar de bouwplaats? Zo niet, zijn er rijplaten neergelegd?
 • Is er voldoende ruimte voor de betonmixers om elkaar te kunnen passeren?
 • Is er bij trottoirtegels en bestrating kans op eventuele schade en verzakkingen?

Risico op schade buiten de openbare rijweg is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever!

 • Zijn er in de oprit (regenwater)putten waarover gereden dient te worden : dit is onmogelijk !
 • Is er water aanwezig om machines en gereedschappen te kunnen reinigen?
 • Zijn er voldoende mensen aanwezig voor het storten van de betonmortel. Aangeraden wordt minimaal 3 personen, eventueel meer afhankelijk van omvang en aard van het te storten onderdeel. De chauffeur helpt hierbij niet mee, maar bedient alleen de wagen/pomp om te lossen. 
 • Als afnemer bent U zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen
 • Voor noodgevallen dient er op de werf  altijd water aanwezig te zijn

Gereedschap

Voor de juiste verwerking van het gestorte beton heeft u diverse soorten gereedschap nodig, zoals trilnaalden, schoppen, spanen, afwerkreien en betonharken.

Veiligheid

Tijdens het verwerken van beton rekening houden met :

 • kinderen op afstand houden
 • Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen(neopreen)
 • Draag vloeistofdichte laarzen
 • Aanraking met huid en ogen vermijden (beschermingsbril)
 • Bij aanraking met ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
 • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Aanraking met de huid kan brandwonden veroorzaken

Stortinstructies

Waarmee moet u rekening houden bij het storten van beton ?

Ready Beton levert kwalitatief goed,  gecertificeerd beton (bij vermelding van het BENOR-logo op de leveringsbon). 

Wanneer U echter  het beton niet op de juiste manier verwerkt en nabehandelt,  dan bestaat het risico dat het eindresultaat niet voldoet aan de verwachtingen. Denk eraan dat U maar één kans heeft om beton correct te plaatsen ! 

Geen ervaring met beton storten?

Wanneer u geen ervaring heeft met het storten van beton, dan adviseren wij u om U goed te informeren of een specialist (bvb. aannemer) in te huren. Beton heeft maar een beperkte verwerkingstijd !

Storten met pomp 

 • Zorg dat de gehele stort binnen bereik van de giek ligt
 • Zorg voor een verharde ondergrond i.v.m. stempelen van de betonpomp
 • Zorg bij een grote stort dat er twee betonmixers bij de pomp kunnen staan en elkaar kunnen passeren
 • Stem het storttempo zorgvuldig af met de centrale
 • Zorg voor een spoelplaats en voor voldoende water
Photo by Life Of Pix from Pexels

Storten met een goot

 • de betonmixer moet bij voorkeur tot vlak naast de bekisting kunnen rijden
 • Het lossen vanuit de goot van een betonmixer kan met een buis verlengd worden tot +/-  5 meter achter de mixer of +/- 3 meter naast de truck. Wanneer de afstand tot het bouwonderdeel  groter is dan moet u gebruik maken van kruiwagen of een pomp
 • Het beton dient vloeibaar te zijn. (minimum consistentieklasse S4)

Storten met een kruiwagen

 • De betonmixer moet dicht bij de bouwplaats of tegen de rand van de bekisting moeten komen
 • Zorg voor een (ver)harde ondergrond : dat zorgt voor makkelijker transport met de kruiwagen
 • Zorg voor voldoende mensen en kruiwagens. De storttijd is beperkt (er worden overlostijden aangerekend indien de standaard toegestane lostijd wordt overschreden)
 • Hou er rekening mee dat 1m3 beton overeenkomt met ongeveer 30 kruiwagens 
 • Zorgt voor een extra kruiwagen die onder de goot van de betonmixer gezet kan worden, zodat er niet onnodig betonspecie wordt gelekt op de grond.  Zorgt eveneens  voor een zeil dat op de grond onder de kruiwagen gelegd kan worden om te voorkomen dat beton op de (openbare) weg terecht komt

Verwerken en verdichten van beton

 • Funderingen in lagen storten en verdichten van maximaal 30 cm met een trilnaald, die om de 50 cm in de betonmortel gezakt moet laten worden
 • Vloeren bij voorkeur in banen storten en afwerken. Verdichten m.b.v. een trilnaald of trilplaat en vlak maken met een rij

Let op! Trilnaalden zijn voor het verdichten van de betonspecie en niet voor het verplaatsen hiervan. Bij te lang verdichten ontstaat er ontmenging van de betonspecie of kunnen er luchtbellen in het beton getrild worden.

Nabehandelen

Het doel van nabehandelen is het voorkomen van een te snelle uitdroging van de betonspecie, Dit heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het beton.

Manieren van nabehandelen :

 • Het oppervlak afdekken met folie ter voorkoming van verdamping
 • Het nathouden van het oppervlak gedurende de eerste dagen d.m.v. het regelmatig vernevelen
 • Het aanbrengen  van een curing compound ter voorkoming van verdamping van water uit het beton

Beton storten in de winter

Vers beton bestaat voor circa 15-20 % uit water. Bij vorst bevriest water : dit kan leiden tot schade aan het beton. 

Bij voorkeur wordt er niet gestort indien tijdens de eerste 72 uur na het storten van het beton vorst verwacht wordt.  

Daarnaast zullen alle andere beschermingsmiddelen het beton ten goede komen (zoals afdekken/isoleren van het geplaatst beton, cement met snellere binding toepassen,…  

Eventuele vorstschade aan beton kan in geen geval  verhaald worden op Ready Beton.